Home » Popis radova

Popis radova

Zbornici međunarodnih kolokvija

 •  Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Tema kolokvija: Eksperimentalna arheologija, Zbornik II. međunarodnog arheološkog kolokvija, Crikvenica, 28.-29. listopada 2011., ur. G. Lipovac Vrkljan, B. Šiljeg, I. Ožanić Roguljić, A. Konestra (uredništvo zbornika) PDF

 

Zbornici međunarodnih okruglih stolova

 • Rimske i kasnoantičke svjetiljke: Proizvodnja i distribucija, kontakti na Mediteranu, zbornik okruglog stola, Zagreb 2. veljače 2015. g., Lipovac Vrkljan, G., Ožanić Roguljić, I., Ugarković, M. (ur.), eZIA 1, Institut za arheologiju, Zagreb, 2016. PDF
 • Rimske i kasnoantičke svjetiljke: Proizvodnja i distribucija, kontakti na Mediteranu, zbornik okruglog stola, Zagreb 2. veljače 2015. g., Lipovac Vrkljan, G., Ožanić Roguljić, I., Ugarković, M. (ur.), ZIA 7, Institut za arheologiju, Zagreb, 2017.

 

Radovi s okruglih stolova

 • Adriamphorae. Amfore kao izvor za rekonstrukciju gospodarskoga razvoja jadranske regije u antici: lokalna proizvodnja. Radovi s okruglog stola, Zagreb, 21. travnja 2016. g., G. Lipovac Vrkljan, I. Radić Rossi, A. Konestra (ur.), Institut za arheologiju, Zagreb, 2017. PDF

 

Poglavlja u knjizi 

 • Podmorski arheološki nalazi u okolici Ljupča, u: Ljubač – zrcalo povijesnih i geografskih mijena u sjeverozapadnom dijelu Ravnih kotara, ur. J. Faričić, M. Ilkić, M. Parica (poglavlje u knjizi) Link

 

Radovi objavljeni u inozemnim znanstvenim časopisima

 • An Attempt to Integration of Different Geophysical Methods (Magnetic, GPR and ERT); A Case Study From the Late Roman Settlement On the Island of Rab in Croatia, Studia Quaternaria, 34-1, 2017,  F. Welc, R. Mieszkowski, G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra (izvorni znanstveni rad) PDF
 • Remote sensing of a roman pottery workshop. Report on a geophysical survey carried out in Crikvenica (ancient Ad Turres, Croatia), Studia Quaternaria, 34-2, 2017,  F. Welc, G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra, T. Rosić (scientific paper) PDF

 

Radovi objavljeni u domaćim znanstvenim časopisima

 • Keramika s Foruma Municipia Flavia Fulfinuma (otok Krk, Hrvatska) – istraživanja 2007. – 2013. g., Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 32, 2015,  A. Konestra (izvorni znanstveni rad) PDF

 

Radovi u zbornicima međunarodnih kongresa, kolokvija i okruglih stolova

 • Bricks and tiles of Sextus Metilius Maximus: a pottery workshop at Crikvenica (Croatia) and its assortment of ceramic building materialsG. Lipovac Vrkljan, B. Šiljeg, A. Konestra, Proceeding of the International Conference on Roman Brick and Tile, Ghent 2015 (u tisku)
 • Illuminating the way: later-Roman factory lamp from a grave context in Crikvenica, A. Konestra, I. Ožanić RoguljićRimske i kasnoantičke svjetiljke: Proizvodnja i distribucija, kontakti na Mediteranu, zbornik okruglog stola, Zagreb 2. veljače 2015. g., Lipovac Vrkljan, G., Ugarković, M., Ožanić Roguljić, I. (ur.), eZIA 1, Institut za arheologiju, Zagreb, 2016. (izvorni znanstveni rad) PDF

 

Radovi objavljeni u domaćim stručnim časopisima

 • Geofizička istraživanja antičkih struktura u uvali Mahućina na otoku Rabu (općina Lopar) 2014. godine, Projekt RED (Hrvatske zaklade za znanost), Annales Instituti Archaeologici, XI, 2015, G. Lipovac Vrkljan, B. Mušič, B. Šiljeg, A. Konestra (stručni rad) PDF
 • Crikvenica. Istraživanje regionalne antičke keramičarske proizvodnje i organizacija III. međunarodnog arheološkog kolokvija „Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru“, Crikvenica 2014. (HRZZ, Projekt RED IP-11-2013-3973), Annales Instituti Archaeologici, XI, 2015, G. Lipovac Vrkljan, B. Šiljeg, I. Ožanić Roguljić, A. Konestra (stručni rad) PDF
 • Antički proizvodni keramičarski kompleks u Crikvenici – zaključna istraživanja 2015. godine, Annales Instituti Archaeologici, XII, 2016, G. Lipovac Vrkljan, I. Valent, A. Konestra, I. Ožanić Roguljić (stručni rad) PDF
 • Terenske aktivnosti projekta RED u 2016. g.: geofizička istraživanja i terenski pregledi, Annales Instituti Archaeologici, XIII, 2017, G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra, M. Ilkić, F. Welc, R. Mieszkowski (stručni rad) PDF

 

Radovi u katalozima izložba

 • Rimska keramičarska radionica Seksta Metilija Maksima u Crikvenici/L’atelier de céramique romaine de Sextus Metillius Maximus à Crikvenica, Lipovac Vrkljan, G., Ožanić Roguljić, I., Konestra, A., Šiljeg, B.Aquileia – Salona, Putevima Jadrana od 2. st. pr. K. do početka srednjeg vijeka/Un itinéraire Adriatique du IIe s. ac. jc. au début du Moyen Age, Čaušević Bully M., Tassaux, F., (ur.), Arheološkimuzej u Zagrebu, Ècole française de Rome, Zagreb, 2015: 90-97.
 • Uvod; Kvarner i Vinodol u vrijeme romanizacije; Manja rimskodobna naselja crikveničkoga područja: Jadranovo i Selce; Čepovi za amfore; Važnost nalaza uvoznih predmeta; Metalni nalazi; Nalazi grobova u radionici; pojedine kataloške jedinice, A. Konestra, 845 °C. Ad Turres, T. Rosić, A. Konestra (ur.), katalog izložbe, Muzej grada Crikvenice, Crikvenica, 2016.
 • Osnutak i djelovanje keramičarske radionice; Proizvodi radionice – Amfore, Rimske građevinske keramika; pojedine kataloške jedinice, G. Lipovac Vrkljan845 °C. Ad Turres, T. Rosić, A. Konestra (ur.), katalog izložbe, Muzej grada Crikvenice, Crikvenica, 2016.
 • Proizvodi radionice – Keramičko posuđe, Tkalački stan; Distribucija proizvoda keramičarske radionice; pojedine kataloške jedinice, I. Ožanić Roguljić845 °C. Ad Turres, T. Rosić, A. Konestra (ur.), katalog izložbe, Muzej grada Crikvenice, Crikvenica, 2016.
 • Nalazi rimskoga stakla na području Crikvenice i Vinodola; pojedine kataloške jedinice, B. Šiljeg845 °C. Ad Turres, T. Rosić, A. Konestra (ur.), katalog izložbe, Muzej grada Crikvenice, Crikvenica, 2016.

 

Knjige sažetaka

 • Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Knjiga sažetaka III. međunarodnog arheološkog kolokvija, Crikvenica, 4.-5. studenog 2014., ur. G. Lipovac Vrkljan, B. Šiljeg, I. Ožanić Roguljić, A. Konestra, S. Huljina, T. Rosić PDF
 • Rimske i kasnoantičke svjetiljke: proizvodnja i distribucija, kontakti na Mediteranu. Program okruglog stola i knjiga sažetaka, ur. G. Lipovac Vrkljan, M. Ugarković, I. Ožanić Roguljić PDF
 • Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Knjiga sažetaka IV. međunarodnog arheološkog kolokvija, Crikvenica, 8.-9. studenog 2017. g. ur. A. Konestra, G. Lipovac Vrkljan, A. Eterović Borzić, T. Rosić PDF