Home » Uncategorised » Sudjelovanje na 3. IARPotHP kongresu u Kaštelima

Sudjelovanje na 3. IARPotHP kongresu u Kaštelima

logo

Voditeljica projekta RED Goranka Lipovac Vrkljan i suradnica Ana Konestra, s koautorom Rankom Starcem (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka), sudjelovale su na 3. IARPotHP kongresu u Kaštelima s posterom Fine wares as indicators of cultural contacts in the Kvarner area (north-eastern Adriatic) between the 4th and 1st c. BCU radu su obrađeni novi nalazi helenističke i rano rimske keramike koji su interpretirani kao pokazatelji kontakata sa širim jadranskim prostorom, kao i indikatori pomorskih i kompnenih komunikacija.